Sale!

หนังสือประกอบการเรียนหลักสูตร iKids ระดับ Junior Engineering – Intermediate Level 2

140.00฿

“iKids Creative Robot” สร้างหุ่นยนต์ 4 แบบ พร้อมตัวตรวจจับแสงอินฟราเรดและเสียงต่างๆ ระหว่างการสร้างหุ่นยนด์ น้องๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วย Learning Makes a Fun!!

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “หนังสือประกอบการเรียนหลักสูตร iKids ระดับ Junior Engineering – Intermediate Level 2” จะชวนน้องๆ ไปสนุกกับการสร้างหุ่นยนต์ 4 แบบ พร้อมตัวตรวจจับแสงอินฟราเรดและเสียงต่างๆ โดยมีรายละเอียดของอุปกรณ์ และวิธีการประกอบหุ่นยนต์อย่างเป็นลำดับขั้นตอน สามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้น้องๆ รู้จักนำทักษะหลายๆ ด้านมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาต่างๆ จนกระทั่งสามารถออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ด้วยตนเอง หรือมีแนวคิดในเชิงของวิศวกรรมด้วยนั่นเอง

สารบัญ

– รายการอุปกรณ์
– พื้นฐานการประกอบอุปกรณ์
– การทำงานของตัวตรวจจับแสงอินฟราเรด

หุ่นยนต์เป็ดน้อยจอมตื้อ
– การใช้งานตัวตรวจจับแสงอินฟราเรดในชีวิตประจำวัน

หุ่นยนต์รถไฟโทมัส
– การควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินตามเส้น

หุ่นยนต์รถดับเพลิง
– การควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวาง

หุ่นยนต์นักสกี
– การควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินหลีกเลี่ยงการตกจากพื้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

“SE-ED iKids” หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง ด้านนวัตกรรมสำหรับเด็ก เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อจุดประกายความคิด เน้นให้เด็กรักการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามหลักการเรียนรู้แบบ “STEM” และกรอบความคิดตามแนวทาง “3i” คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกสนานและอยากเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย การสร้างจินตนาการ (imagination) เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรคฺให้เกิดเป็นนวัตกรรม (innovation) หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ นอกจากนั้นยังฝึกฝนให้เด็กรู้จักคิดในเชิงวิเคราะห์ สามารถวางแผนดำเนินงานได้อย่างเป็นขั้นตอนในทางปฏิบัติ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า : 5225890000052 (ปกอ่อน) 44 หน้า
ขนาด : 189 x 260 x 3 มม.
น้ำหนัก : 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.