Sale!

พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล (รหัสวิชา 2128-2008)

80.00฿

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ “พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล” ตั้งแต่หลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล ตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง การสืบค้น แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล การสร้างฟอร์ม และรายงานข้อมูล โดยในเล่มได้อธิบายการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เสริมทักษะด้วยแบบทดสอบประเมินผลการเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจของเนื้อหาในแต่ละบท

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
บทที่ 2 รู้จัก Access 2010
บทที่ 3 การสร้างตารางเก็บข้อมูล
บทที่ 4 การจัดการข้อมูลและตาราง
บทที่ 5 การสร้างคิวรีเบื้องต้น
บทที่ 6 การสร้างแอกชั่นคิวรี
บทที่ 7 ฟอร์มและคอนโทรลเบื้องต้น
บทที่ 8 การจัดการคอนโทรลของฟอร์ม
บทที่ 9 การสร้างฟอร์มแบบซับซ้อน
บทที่ 10 การสร้างรีพอร์ต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786160822591 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด : 170 x 220 x 13 มม.
น้ำหนัก : 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 10/2015