Sale!

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

305.00฿

ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศกัมพูชา ลาว บรูไน สิงคโปร์ เมียนมาร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน (ASEN Natural Resource and Environment)” เล่มนี้ ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศกัมพูชา ลาว บรูไน สิงคโปร์ เมียนม่าร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ

หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในประชาคมอาเซียน เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การจัดการปัญหาและมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และผู้สนใจทั่วไป ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียนแบบองค์รวม เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศภูมิภาคอาเซียนต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน
บทที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราชอาณาจักรกัมพูชา
บทที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บทที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนการาบรูไนดารุสซาลาม
บทที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐสิงคโปร์
บทที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
บทที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสหพันธรัฐมาเลเซีย
บทที่ 8 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
บทที่ 9 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
บทที่ 10 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
บทที่ 11 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราชอาณาจักรไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9789740337799 (ปกอ่อน) 356 หน้า
ขนาด : 192 x 261 x 15 มม.
น้ำหนัก : 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์ : –/2018