Sale!

การเสริมสารอาหารในอาหาร

135.00฿

รวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสารอาหารในอาหาร และสังเคราะห์ให้สอดคล้องกับบริบทไทย รวมทั้งเสริมประสบการณ์ที่ได้พบเห็น

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการเสริมสารอาหารในอาหาร เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความหิวที่ซ่อนเร้น (The Hidden Hunger) แนวทางการแก้ปัญหาการขาดจุลโภชนาหาร (How to Solve Micronutrient Malnutrition Problem) ความหมายและการกล่าวอ้าง (Meanings and Claims) อาหารพาหะ (Food Vehicles) จุลโภชนาหาร (Micronutrients) กระบวนการเสริมสารอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Fortification Process and Packaging) การทดสอบด้านประสาทสัมผัสและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ (Tests of Sensory Quality and Shelf Life) การบริหารจัดการ (Management) การประเมินผลของการเสริมจุลโภชนาหาร (Evaluation of Fortification with Micronutrient) การนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อองค์ความรู้ใหม่ (From Knowledge to Practice for New Knowledge) อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 ความหิวที่ซ่อนเร้น (The Hidden Hunger)
บทที่ 2 แนวทางการแก้ปัญหาการขาดจุลโภชนาหาร (How to Solve Micronutrient Malnutrition Problem)
บทที่ 3 ความหมายและการกล่าวอ้าง (Meanings and Claims)
บทที่ 4 อาหารพาหะ (Food Vehicles)
บทที่ 5 จุลโภชนาหาร (Micronutrients)
บทที่ 6 กระบวนการเสริมสารอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Fortification Process and Packaging)
บทที่ 7 การทดสอบด้านประสาทสัมผัสและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ (Tests of Sensory Quality and Shelf Life)
บทที่ 8 การบริหารจัดการ (Management)
บทที่ 9 การประเมินผลของการเสริมจุลโภชนาหาร (Evaluation of Fortification with Micronutrient)
บทที่10 การนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อองค์ความรู้ใหม่ (From Knowledge to Practice for New Knowledge)
บทที่11 บทสรุป (Conclusion)

คำนิยม
ตำราเรื่อง “การเสริมสารอาหารในอาหาร” ที่รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ได้เขียนขึ้นครั้งนี้ นอกจากจะอยู่บนพื้นฐานของวิชาการ ปัญหาโภชนาการ สารอาหาร และความรู้ทางวิทยาศาสตร์การอาหารแล้ว ยังอาศัยประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนากว่า 25 ปี จนมีผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายทั้งในระดับชาติและนานาชาติศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์– ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786165070331 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด : 171 x 240 x 8 มม.
น้ำหนัก : 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ หมอชาวบ้าน, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2010