Sale!

หนังสือประกอบการเรียนหลักสูตร iKids ระดับ Senior Engineering – Basic Level 4B

140.00฿

with iKids Creative Robot สนุกกับการสร้างหุ่นยนด์ที่ซับซ้อนทั้ง 4 แบบ ใช้งานโมดูลเซนเซอร์ต่าง ๆ พร้อมกับกล่องควบคุมที่มีฟังก์ชั่นหลากหลาย ระหว่างการสร้างหุ่นยนต์ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “หนังสือประกอบการเรียนหลักสูตร iKids ระดับ Senior Engineering – Basic Level 4B” จะชวนน้องๆ ไปสนุกกับการสร้างหุ่นยนด์ที่ซับซ้อน 4 แบบ เรียนรู้การใช้งานโมดูลเซนเซอร์ต่างๆ พร้อมกับกล่องควบคุมที่มีฟังก์ชั่นหลากหลาย โดยมีรายละเอียดของอุปกรณ์ และวิธีการประกอบหุ่นยนต์อย่างเป็นลำดับขั้นตอน สามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้น้องๆ รู้จักนำทักษะหลายๆ ด้านมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาต่างๆ จนกระทั่งสามารถออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ด้วยตนเอง หรือมีแนวคิดในเชิงของวิศวกรรมด้วยนั่นเอง

สารบัญ

– รายการอุปกรณ์
– พื้นฐานการประกอบอุปกรณ์
– การใช้งานกล่องควบคุม

หุ่นยนต์รถไฟโรมัส
– รู้จักกับเฟือง

หุ่นยนต์นักสำรวจ
– โครงสร้างของหุ่นยนต์และการรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

หุ่นยนต์แมงป่อง
– ส่วนประมวลผลของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์เตะฟุตบอล V1
– มอเตอร์ไฟฟ้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

“SE-ED iKids” หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง ด้านนวัตกรรมสำหรับเด็ก เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อจุดประกายความคิด เน้นให้เด็กรักการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามหลักการเรียนรู้แบบ “STEM” และกรอบความคิดตามแนวทาง “3i” คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกสนานและอยากเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย การสร้างจินตนาการ (imagination) เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรคฺให้เกิดเป็นนวัตกรรม (innovation) หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ นอกจากนั้นยังฝึกฝนให้เด็กรู้จักคิดในเชิงวิเคราะห์ สามารถวางแผนดำเนินงานได้อย่างเป็นขั้นตอนในทางปฏิบัติ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า : 5225890000175 (ปกอ่อน) 56 หน้า
ขนาด : 189 x 260 x 3 มม.
น้ำหนัก : 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.