Sale!

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น สอศ. (รหัสวิชา 20100-1004

160.00฿

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามีทั้งหมด 10 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อม รอยต่อ รอยเชื่อม และตำแหน่งท่าเชื่อม การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน การตัดโลหะด้วยแก๊ส การแล่นประสาน การเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ งานโลหะแผ่นเบื้องต้น การเขียนแบบแผ่นคลี่ การประกอบงานโลหะแผ่น และการบัดกรี นอกจากนี้ ยังมีแบบทดสอบท้ายบทเรียน และใบสั่งงานที่อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด พร้อมทั้งใบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีภาพประกอบสี่สีตลอดทั้งเล่ม

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อม
บทที่ 2 รอยต่อ รอยเชื่อม และตำแหน่งท่าเชื่อม
บทที่ 3 การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน
บทที่ 4 การตัดโลหะด้วยแก๊ส
บทที่ 5 การแล่นประสาน
บทที่ 6 การเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลักซ์
บทที่ 7 งานโลหะแผ่นเบื้องต้น
บทที่ 8 การเขียนแบบแผ่นคลี่
บทที่ 9 การประกอบงานโลหะแผ่น
บทที่ 10 การบัดกรี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786160834761 (ปกอ่อน) 440 หน้า
ขนาด : 188 x 255 x 19 มม.
น้ำหนัก : 770 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2019