Sale!

งานเครื่องล่างรถยนต์ (รหัสวิชา 2101-2004)

125.00฿

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ “งานเครื่องล่างรถยนต์ (รหัสวิชา 2101-2004)” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมระบบการทำงานของเครื่องล่างรถยนตร์ เช่น โครงสร้างตัวถังรถยนตร์ ระบบรองรับน้ำหนัก โช้กอัปซอร์บเบอร์ ระบบบังคับเลี้ยว ศูนย์ล้อรถยนต์ ระบบเบรก ล้อ และยาง มีเนื้อหาทางภาคทฤษฎีและใบงานตามลำดับขั้นตอนการถอด ตรวจสอบและประกอบตามคู่มือทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการทำงาน และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทุกประการ

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้างตัวถังรถยนต์
บทที่ 2 ระบบรองรับน้ำหนัก
บทที่ 3 โช้กอัปซอร์บเบอร์
บทที่ 4 ระบบบังคับเลี้ยว
บทที่ 5 ศูนย์ล้อรถยนต์
บทที่ 6 ระบบเบรก
บทที่ 7 หม้อลมเบรก
บทที่ 8 ล้อและยาง
บทที่ 9 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้อง
บทที่ 10 การบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786160826957 (ปกอ่อน) 496 หน้า
ขนาด : 187 x 257 x 23 มม.
น้ำหนัก : 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 4/2017