Sale!

การบริหารงานขาย Sales Management

165.00฿

จะบริหารงานขายอย่างไรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นหนังสือบริหารงานขายที่เน้นการขายในทุกช่องทางและในหลากหลายรูปแบบ หนังสือเล่มนี้ยังมุ่งให้ผู้อ่านได้รับ มุมมองใหม่ๆ ในด้านการพัฒนาระบบงานขาย ได้สัมผัสเทคนิคต่างๆ ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในเวลาปฏิบัติงาน เมื่ออ่านไปจนถึงบทสุดท้าย ผู้อ่านจะยิ่งมั่นใจที่จะสามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองและนักงานขายให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงานขาย

สารบัญ

1. ธุรกิจการขายในปัจจุบัน
2. การกำหนดลูกค้าเป้าหมายและกำหนดกลยุทธ์การขาย
3. การจัดโครงสร้างการขาย
4. ช่องทางการขายยุคศตวรรษที่ 21
5. ความสำเร็จของช่องทางการขาย
6. การบริหารพนักงานและทีมขายด้วยเครื่องมือในการพัฒนายุคใหม่
7. การพัฒนาผู้บริหารงานขายยุคใหม่
8. การวางแผนการขาย
9. การบริหารลูกค้า
10. การพัฒนาระบบงานขาย
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนวิชา การบริหารงานขาย (Sale Management) ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งยังมุ่มให้ผู้สนใจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานขาย และผู้สนใจทั่วไป ได้นำประสบการณ์และความรู้จากหนังสือนี้ไปใช้ในการพัฒนาการขายและระบบงานขาย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9789742126797 (ปกอ่อน) 356 หน้า
ขนาด : 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก : 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 5/2008